Stipendet skal fortrinnsvis tildeles studenter som arbeider med mastergradsoppgave eller doktorgradsavhandling innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, men det åpnes også for at stipendet kan gis til andre typer forskningsprosjekter som har relevans for våre målsetninger.

Stipendordningen vil i særlig grad begunstige prosjekter som benytter seg av våre samlinger. Dette gjelder samlingene ved hele Aust-Agder museum og arkiv (AAma), som ved siden av KUBEN også består av Grimstad bys museer og Setesdalsmuseet. Museologiske og arkivfaglige prosjekter som helt eller delvis tar for seg AAma som institusjon i fortid eller nåtid, vil også prioriteres. Utover dette vil prosjekter knyttet til Agders kulturhistorie være aktuelle.

Den samlede stipendpotten er satt til 50 000 kroner årlig, som kan deles ut samlet til en søker, eller fordeles på flere søkere. Så fremt det finnes kvalifiserte søkere, skal stipendet utdeles én gang per år. I spesielle tilfeller vil AAma kunne stille forskercelle til disposisjon. Dersom stipendiaten ønsker det, kan institusjonens fagpersonell kommentere manus og gi råd.
Søknad
Søkeren må sende inn en prosjektskisse på høyst 1000 ord som viser at prosjektet har relevans og faglig kvalitet, og at det er realistisk gjennomførbart. Dersom arbeidet medfører ekstraordinære utgifter i forbindelse med studiet, ber vi om at det redegjøres for dette. Attester og vitnemål som dokumenterer faglig bakgrunn for å gjennomføre prosjektet legges ved søknaden.

Ved avsluttet eksamen er det ønskelig at stipendiaten skriver en artikkel som oppsummerer oppgaven. Denne artikkelen kan vurderes utgitt i Aust-Agder-Arv.

Søknaden sendes elektronisk til postmottak@aama.no og merkes «Stipendordning». Kontaktperson: Kristoffer Vadum, tel. 960 95 332.

Søknadsfrist 1. juni og 1. desember hvert år.